Přehled nařízení vlád pro zákon č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

 1. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. /PDF 258 kB/, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb. , nařízení vlády č. 78/1999 Sb. , nařízení vlády č. 323/2000 Sb. , nařízení vlády č. 329/2002 Sb.  a nařízení vlády č. 88/2010 Sb.
 2. Nařízení vlády č. 179/1997 Sb. , kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb.
 3. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb. , kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
 4. Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb.  a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (1999/5/ES)
 5. Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení (96/57/ES)
 6. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. , nařízení vlády č. 315/2009 Sb. a nařízení vlády č. 80/2014 Sb.  (75/324/EHS ve znění 94/1/ES, 2008/47/ES a 2013/10/EU + N EPaR 1272/2008)
 7. Nařízení vlády č. 358/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 416/2003 Sb. (93/15/EHS)
 8. Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a nařízení vlády č. 198/2006 Sb.  (86/594/EHS, 2000/14/ES, 2005/88/ES)
 9. Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. , o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob (2000/9/ES)
 10. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
 11. Nařízení vlády č. 326/2002 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností (2009/23/ES; 90/384/EHS před 5.6.2009)
 12. Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. (98/34/ES)
 13. Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (kodif. 2006/95/ES; 73/23/EHS do 16.1.2007)
 14. Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby (kodif. 2009/105/ES; 87/404/EHS do 28.10.2009)
 15. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (89/686/EHS)
 16. Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv (kodif. 2009/142/ES; 90/396/EHS do 5.1.2010)
 17. Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (94/9/EHS)
 18. Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. a nařízení vlády č. 42/2006 Sb. (92/42/EHS)
 19. Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.  a nařízení vlády č. 93/2015 Sb. (97/23/ES; 2014/68/EU)
 20. Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb. a nařízení vlády č. 142/2008 Sb.(95/16/ES, 2006/42/ES)
 21. Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. , nařízení vlády č. 289/2010 Sb. a nařízení vlády č. 88/2012 Sb. (2008/57/ES)
 22. Nařízení vlády č. 174/2005 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů (94/25/ES, ve znění 2003/44/ES)
 23. Nařízení vlády č. 365/2005 Sb. , o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů (2002/88/ES)
 24. Nařízení vlády č. 464/2005 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění nařízení vlády č. 246/2010 Sb. (2004/22/ES)
 25. Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. , o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (2004/108/ES)
 26. Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. , o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.  a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. (2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU)
 27. Nařízení vlády č. 266/2009 Sb. , o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb., nařízení vlády č. 228/2011 Sb. a nařízení vlády č. 335/2012 Sb.  (96/98/ES, 2009/26/ES, 2010/68/ES, 2011/75/EU)
 28. Nařízení vlády č. 86/2011 Sb.  o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb. , nařízení vlády č. 339/2013 Sb. a nařízení vlády č. 151/2015 Sb. (2009/48/ES, ve znění SK 2012/7/EU + NK 681/2013 a SK 2014/84/EU)
 29. Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení  (2010/35/EU)
 30. Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení (2011/65/EU)
 31. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky (93/42/EHS, ve znění 98/79/ES, 2000/70/ES, 2001/104/ES, N 1882/2003 a 2007/47/ES)
 32. Nařízení vlády č. 55/2015 Sb. o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (90/385/EHS, ve znění 93/42/EHS, 93/68/EHS, N 1882/2003 a 2007/47/ES)
 33. Nařízení vlády č. 56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (98/79/ES, ve znění N 1882/2003, N 596/2009 a 2011/100/EU)