INFORMACE

INFORMACE PRO VÝROBCE A DISTRIBUTORY

CO TO JE PROHLÁŠENÍ O ES SHODĚ  - CE

ES prohlášení o shodě či označení CE znaméná, že výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to tedy písemné prohlášení výrobce nebo statutárního zástupce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody . Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády.
Viz seznam nařízení vlád

VÝROBCE V ČR

Každé strojní zařízení musí být výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem před jeho uvedením na trh opatřeno označením CE a vybaveno přiloženým ES prohlášením o shodě
ES prohlášení o shodě se může vydat až je zařízení posouzeno, provedeny všechny měření a je zpracována technická dokumentace dle příslušného NV
Pokud výrobce vyváží do EU mělo by ES prohlášení o shodě, vedle českého nařízení vlády musí mít ekvivalent evropské směrnice, návod k používání v jazyce uživatele ( !! a původní návod v českém jazyce)


DOVOZCE - DISTRIBUTOR

Ppro uvádění na trh nových výrobků stačí, že výrobek má označení CE, je vyroben v zemích EU - má od výrobce prohlášení CE, má doklady dle jiných právních předpisů (pokud to národní předpisy ČR vyžadují) a má návod v češtině (u zařízení podle ES na strojní zařízení musí mimo českého návodu být i originál návod v jazyce výrobce.) cituji  "Návod k použití musí být vypracován výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem v jednom z jazyků Společenství. Při uvádění do provozu musí být veškeré strojní zařízení opatřeno překladem návodu k použití v jazyce nebo jazycích země, kde se má strojní zařízení používat, a návodem k použití v původním jazyce. Tento překlad musí vypracovat buď výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, nebo osoba uvádějící strojní zařízení do dané jazykové oblasti. Odchylně od tohoto požadavku může být návod k údržbě určený pro odborné pracovníky zaměstnávané výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem sepsán pouze v jednom z jazyků Společenství, kterému tito pracovníci rozumějí."
Už vydané prohlášení o ES shodě se nemění a neupravují (ze zemí EU)
!!!! pozor jiný postup u výrobků, které jsou vyrobeny mimo EU - informace přímo na firmě


JAK SE K VÁM ČOI DOSTANE

Z celnice si zjistí dovoz výrobků a kdo je dovezl (týká se i výrobků, které jste si dovezli do firmy pro vlastní použití a dále je neprodáváte, nové i použité ! I zde musíte mít prohlášení o shodě a příslušnou dokumentaci podle nařízení vlády).
Vaši činnost nahlásí ČOI konkurence či jiný subjekt.
Zjistí Vás z reklamy a prezentace (WWW) Vašich výrobků na výstavách apod.
Po kontrole u distributora, prodejce - následuje kontrola u výrobce nebo dovozce. (poznámka: Vaši prodejci musí mít od Vás  kopii "prohlášení o ES shodě" a návod k používání v českém jazyce)


JAK ČOI POSTUPUJE PŘI KONTROLE

Musí se prokázat platným průkazem ČOI. Pokud je s pracovníkem ČOI jiná osoba, která není z ČOI, musí mít písemný doklad od ČOI, že si tuto konkrétní osobu ČOI přizvala k jednání. (kontrolovat prohlášení o shodě a technickou dokumentaci může ze zákona jenom pracovník ČOI)
Jelikož zákon č. 22/1997 Sb. platí od 1.9.1997, může ČOI kontrolovat faktury  - doklady od tohoto data.
Pokud nalezne fakturu o prodeji konkrétního výrobku, na který se vztahuje povinnost vydání prohlášení o shodě, vyžaduje prohlášení o shodě a technickou dokumentaci podle příslušného nařízení vlády pro konkrétní výrobek (datum vydání prohlášení o shodě a příslušných dokumentů musí být před prvním uvedením výrobku do oběhu anebo v tento den).
Pokud dojde ke změně zákona, nařízení vlády nebo norem, musí se provést změna celé technické dokumentace dle NV a ES prohlášení o shodě !!
K výrobku musíte mít návod k používání, který obsahuje všechny předepsané náležitosti.
Na základě zjištění může ČOI uložit pokutu až do výše 20 000 000,- Kč podle množství prodaných výrobků či nedostatků vydání prohlášení o shodě apod.